Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Informacje ogólne

[wpis aktualizowany]

INFORMACJE OGÓLNE

W Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych [LINK] program kształcenia jest w znacznym stopniu zindywidualizowany, dopasowany do zainteresowań i projektu badawczego poszczególnych doktorantów i realizowany pod kierunkiem wybranego promotora lub promotorów. Program [LINK] obejmuje osiem semestrów, w ciągu których doktoranci realizują obowiązkowe zajęcia teoretyczne i metodologiczne oraz dydaktykę szkoły wyższej, zajęcia odnoszące się do szeroko rozumianego zarządzania badaniami naukowymi czy budowania kapitału naukowego doktorantek i doktorantów.

Ważną część programu stanowią również zajęcia dające możliwość poznania badań prowadzonych na UW wykraczających poza ramy jednej dyscypliny, gdzie część kursów jest prowadzona przez  wybitnych przedstawicieli nauk społecznych, a część poświęcona badaniom samych doktorantek i doktorantów. Program zakłada także realizację seminariów i zajęć specjalizacyjnych organizowanych oddzielnie dla doktorantek i doktorantów każdej z dyscyplin naukowych. Częścią programu są również praktyki dydaktyczne, które doktoranci mogą realizować w wymiarze 30 lub 60 godzin w ciągu całego cyklu kształcenia.

Dyscypliny w ramach których można podjąć kształcenie:
ekonomia i finanse – limit 12
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna – limit 4
nauki o bezpieczeństwie – limit 4
nauki o komunikacji społecznej i mediach – limit 6
nauki o polityce i administracji – limit 11
nauki o zarządzaniu i jakości – limit 6
nauki prawne – limit 25
nauki socjologiczne* – limit 14
pedagogika – limit 6
psychologia – limit 8
stosunki międzynarodowe – limit 4

*Wydział Socjologii UW wspólnie z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym od roku akademickiego 2024/2025 podejmuje współpracę badawczą przeznaczoną dla doktorantów i doktorantek chcących realizować projekty doktorskie poświęcone analizie danych publicznych i interakcji człowiek-technologia z naciskiem na interakcję ze sztuczną inteligencją -> więcej szczegółów


HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

 rejestracja w IRK, złożenie w IRK wniosku o przyjęcie do Szkoły Nauk Społecznych: 29 kwietnia – 4 czerwca 2024 r.;

postępowanie rekrutacyjne:

a) I etap postępowania rekrutacyjnego: 18 czerwca – 23 czerwca 2024 r.;
b) ogłoszenie wyników I etapu rekrutacji: do 28 czerwca 2024 r.;
c) publikacja harmonogramu rozmów kwalifikacyjnych (II etapu): do 28 czerwca 2024 r.;
d) II etap postępowania rekrutacyjnego: 6 lipca – 14 lipca 2024 r.;
e) ogłoszenie listy rankingowej: do 24 lipca 2024 r.,
f) przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych: 7 sierpnia – 20 września 2024 r.,
g) ogłoszenie listy osób przyjętych: do 23 września 2024 r.


WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat składa wyłącznie drogą elektroniczną w systemie IRK [LINK], za pośrednictwem dedykowanego formularza, wniosek o przyjęcie do Szkoły, który zawiera:

 • podanie o przyjęcie do Szkoły wskazujące wybraną dyscyplinę, w której kandydat planuje podjąć kształcenie;
 • skan dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów, albo w przypadku kandydatów realizujących kształcenie w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego – zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra albo oświadczenie, że dyplom lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra zostanie dostarczone do dnia określonego w harmonogramie – wzór oświadczenia; [PLIK]
 • opis wstępnej propozycji projektu badawczego wraz z tytułem nie dłuższy niż 14 000 znaków ze spacjami; opis zawiera bibliografię istotną dla osiągnięcia celu badań, której nie wlicza się do limitu znaków; w przypadku kiedy wniosek zawiera ważne dla oceny projektu mapy lub wykresy mogą zostać one dołączone w postaci pliku pdf. Objętość załącznika nie może przekraczać 2 stron. W załączniku mogą znajdować się wyłącznie elementy graficzne wraz ich tytułami.
 • życiorys lub CV zawierające informacje o aktywności naukowej;
 • skany materiałów potwierdzających wskazaną w życiorysie lub CV aktywność naukową, w przypadku materiałów potwierdzających publikacje kandydat dołącza skany ich stron tytułowych;
 • oświadczenie o znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym realizację kształcenia w Szkole;
 • skan oświadczenia planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej oraz o liczbie doktorantów, dla których pozostaje wyznaczonym promotorem; wzór oświadczenia [PLIK]
 • fotografię przedstawiającą twarz kandydata, umożliwiającą jego identyfikację, zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w IRK;
 • oświadczenie, czy jest lub był doktorantem albo uczestnikiem studiów doktoranckich, a jeżeli tak – tytuł rozprawy doktorskiej albo projektu badawczego przygotowywanego przez kandydata, z podaniem imienia i nazwiska jego opiekuna naukowego lub promotora;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią uchwały [LINK] oraz treścią art. 40 i art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Szczegółowe informacje o wymaganych dokumentach zawarte są w Uchwale w sprawie zasad rekrutacji [LINK].

W przypadku gdy dyplom został wydany w języku innym niż polski lub angielski, kandydat załącza jego tłumaczenie przysięgłe. Ponadto kandydat ma obowiązek złożenia tłumaczenia tytułów osiągnięć naukowych. W uzasadnionych przypadkach Koordynator Rekrutacji, przewodniczący lub sekretarz zespołu kwalifikacyjnego może zwrócić się do kandydata o przedłożenie w określonym terminie tłumaczenia innych zawartych we wniosku dokumentów lub materiałów.

Dyrektor w uzasadnionych przypadkach może uzależnić wpisanie kandydata na listę doktorantów od przedłożenia w wyznaczonym, adekwatnym terminie tłumaczenia określonego dokumentu, w tym tłumaczenia przysięgłego, lub legalizacji dokumentu (apostille). Warunek może zostać zastrzeżony także w decyzji administracyjnej.


PROMOTORZY

Rekrutację do szkoły doktorskiej UW warto rozpocząć od znalezienia promotora, który będzie gotów podjąć się opieki nad doktorantem i jego projektem badawczym. Nazwisko promotora i jego oświadczenie o gotowości podjęcia się funkcji należy złożyć w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.
W celu znalezienia promotora, zachęcamy do zapoznania się z bazą [LINK], zawierającą listę pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, którzy chcą pełnić funkcję promotora.
Zachęcamy także do zapoznania się ze stronami internetowymi [LINK] wydziałów/jednostek UW, gdzie znaleźć można informacje o nauczycielach akademickich, realizujących tam swoje badania.


STYPENDIA

Każdy doktorant w okresie kształcenia otrzymuje stypendium w wysokości 4242 zł przed oceną śródokresową i 5340,9 zł po ocenie śródokresowej. Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego nie może przekroczyć czterech lat. Dodatek dla osób z niepełnosprawnościami: 1040,07 zł.
Od kwoty stypendium odprowadzane są składki na obowiązkowe ubezpieczenia, a samo stypendium jest o nie pomniejszone (o ok. 11%).
Uwaga! Wymienione stawki mogą ulec zmianie w przypadku decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ogłoszeniu nowej wysokości stawki bazowej.


ZESPOŁY KWALIFIKACYJNE 

Przedstawiamy składy zespołów kwalifikacyjnych: LINK


FORMA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO I LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA

Postępowanie dwuetapowe:

 • I etap: ocena projektu badawczego i aktywności naukowej kandydata;
 • II etap: rozmowa kwalifikacyjna.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym – 100 punktów:

 • I etap – 60 punktów (liczba punktów wymagana do zakwalifikowania do II etapu – 30 punktów);
 • II etap – 40 punktów (liczba punktów wymagana do wpisu na listę rekomendowanych do przyjęcia – 20 punktów)

KRYTERIA I SPOSÓB OCENY

Projekt badawczy (maksymalna liczba punktów – 40)

Przy ocenie projektu bierze się pod uwagę:

 • zdefiniowanie problemu badawczego np. celu, pytań badawczych, hipotez (0-10 pkt);
 • adekwatność proponowanych metod (0-10 pkt);
 • osadzenie projektu w kontekście dotychczasowych badań i znajomość literatury (0-10 pkt);
 • oryginalność proponowanej problematyki i metodologii (0-10 pkt).

Gdy istnieją uzasadnione podejrzenia popełnienia plagiatu Zespół kwalifikacyjny sprawdza przedstawiony projekt w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA), OSA lub Antyplagiat.

W przypadku stwierdzenia znacznego naruszenia praw autorskich, przywłaszczenia treści, Zespół kwalifikacyjny przyznaje zero punktów dla kryterium projekt badawczy.

Aktywność naukowa kandydata (maksymalna liczba punktów – 20)
Przy ocenie aktywności naukowej bierze się pod uwagę, potwierdzone skanami:

 • aktywny udział w konferencjach naukowych np. wygłoszenie referatu, prezentacja posteru (0-4 pkt);
 • udział w projektach badawczych (0-5 pkt);
 • publikacje naukowe i popularno-naukowe (0-6 pkt);
 • działalność organizacyjna związana z nauką np. działalność w kołach naukowych, organizacja konferencji (0-2 pkt);
 • staże naukowe, stypendia, otrzymane nagrody związane z działalnością naukową (0-3 pkt).

Rozmowa kwalifikacyjna (maksymalna liczba punktów – 40)
Przy ustaleniu oceny rozmowy kwalifikacyjnej bierze się pod uwagę:

 • kompetencje kandydata zaprezentowane podczas rozmowy na temat projektu
  badawczego (0-20 pkt);
 • rozeznanie w podejmowanej problematyce, wiedzę merytoryczną, poprawność językową oraz umiejętność posługiwania się językiem naukowym właściwym dla dyscypliny, w której ma odbywać się kształcenie (0-20 pkt).

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku polskim z elementami języka angielskiego lub w całości w języku angielskim – zgodnie z preferencjami kandydata zgłoszonymi w IRK.


WARUNEK PRZYJĘCIA DO SZKOŁY

Uzyskanie co najmniej 50 punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego, w tym co najmniej 30 punktów z I etapu postępowania kwalifikacyjnego i co najmniej 20 punktów z II etapu postępowania kwalifikacyjnego


KONTAKT

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych (ul. Dobra 56/66, lokal 0.108, 01-312 Warszawa)
e-mail dla kandydatów: rekrutacja.ns@uw.edu.pl
telefon kontaktowy: 22 55 22 163
[więcej informacji]

Koordynator rekrutacji – Weronika Bednarska

Dyżury telefoniczne koordynatora odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach 11:00 – 14:00